Archive Page 4

kpt. Dušan HRIC osmdesátníkem

Dne 25. ledna oslavil osmdesáté narozeniny bývalý dlouholetý předseda KVV Holešov Dušan Hric.

Na výborové schůzi dne 02.02. mu popřáli všichni členové Výboru pevné zdraví a plno elánu do dalších let a stálou aktivitu při práci v KVV.

GRATULUJEME !!

Vzpomínka na pplk. Josefa OTISKA

Dne 7. ledna 2023 v 10,00 hodin se bude konat pietní akt při příležitosti uctění památky velitele paraskupiny WOLFRAM pplk. Josefa OTISKA. Na základě pozvánky z KVV Jana Kubeše Brno vyšle výbor KVV Holešov na tuto akci tříčlennou delegaci. Mimo tuto delegaci se uvedené akce mohou zúčastnit i ostatní členové našeho klubu. Sraz je ve výše uvedený den a hodinu u hrobu pplk. Josefa OTISKA na hřbitově Brno-Líšeň.

Výbor KVV Holešov

Vánoční a novoroční přání

Výroční členská schůze

Dne 9. 12. 2022 v 16,00 hodin se v sále Internátu A – VPŠ a SPŠ MV v Holešově konala Výroční členská schůze Klubu výsadkových veteránů Holešov, z.s. Jako hosté se této VČS zúčastnili: starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert; ředitel VPŠ a SPŠ MV Holešov plukovník Pavel Novák, vrchní praporčík 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka Prostějov praporčík Jiří Kašpar a delegace z KVV Prostějov, z KVVV Zlín a KVV Bratislava.

Na VČS bylo přítomno 31 členů našeho KVV Holešov a 18 našich členů se nechalo na této schůzi zastupovat formou plné moci. Vzhledem k tomu, že ke dni VČS měl náš klub 64 členů, byla naše VČS usnášeníschopná.

Hned v úvodu vystoupil s proslovem ředitel VPŠ a SPŠ MV Holešov a po něm starosta Holešova, kde oba shodně poděkovali našemu klubu za skvělou spolupráci a vyslovili podporu našim aktivitám v příštím roce. Následovalo zahrání „Večerky“ kolegou Bohatcem, kdy jsme krátce zavzpomínali na ty, co již jsou ve výsadkovém nebi. Dále již VČS probíhala dle předem oznámeného a na místě schváleného programu:

1) Zahájení

2) Volba mandátové a návrhové komise

3) Zpráva mandátové komise

4) Výroční zpráva o činnosti KVV Holešov za rok 2022

5) Zpráva o hospodaření KVV Holešov v roce 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

6) Zpráva kontrolní komise

7) Schválení plánu činnosti na rok 2023

8) Schválení výše členských příspěvků na rok 2023 a na rok 2024

9) Diskuze

10) Schválení usnesení ze schůze

11) Ukončení oficiální části schůze.

V diskuzi mimo jiné vystoupilo několik našich členů KVV Holešov, ale také hostů, s příspěvky, ve kterých razantně odsoudili zveřejňování dezinformačních článků o KVV Holešov a pomlouvačných zpráv o jeho členech, bývalým příslušníkem 7. VP ZÚ na jeho internetových stránkách. Nikdo nevystoupil na jeho podporu. Také byl v diskuzi řešen požadavek na zlepšení našich internetových stránek.

Na závěr programu VČS bylo všemi členy KVV Holešov schváleno Usnesení VČS ve znění:

– VČS schvaluje Zprávu o činnosti KVV Holešov za rok 2022; Zprávu o hospodaření KVV Holešov v roce 2022; Plán činnosti KVV Holešov na rok 2023; Návrh rozpočtu KVV Holešov na rok 2023;

– VČS stanovuje členský příspěvek KVV Holešov na rok 2023 ve výši 150,- Kč a na rok 2024 ve výši 200,- Kč;

– VČS bere na vědomí Zprávu kontrolní komise.

Následně byla VČS ukončena poděkováním všem účastníkům za účast.

Členům KVV Holešov bude zaslána „Zpráva o činnosti KVV Holešov za rok 2022“ elektronickou poštou na jejich email. Na tyto internetové stránky bude vložen „Plán činnosti KVV Holešov na rok 2023“. Ostatní dokumenty z VČS budou uloženy na chráněném uložišti ve Výboru klubu. Případné požadavky nebo dotazy členů KVV Holešov k VČS budou řešeny prostřednictvím emailové adresy kvvholesov@seznam.cz .

Výbor KVV Holešov

Smutná zpráva

Vážení kolegové.

S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že dne 24. 11. 2022 opustil naše řady ve věku dožitých 98 let kol. Josef NAJMAN.

Stál u zrodu první poválečné výsadkové jednotky čs. armády – Pěšího praporu 71 čs. parašutistů v Zákupech kam jako dobrovolník v roce 1947 nastoupil. Byl zakládajícím členem našeho libereckého klubu. Za své zásluhy o klub byl oceněn doživotním čestným členstvím ve výboru a této výhody vzhledem ke své kondici užíval až do svého skonu. Byl držitelem Zlatého odznaku KVVV ČR. Svoji věrnost parašutismu a své vojenské odbornosti stvrdil sólo seskokem v 80-ti letech  svého věku. Při vzpomínkovém aktu k 75 výročí vzniku výsadkového vojska 1.10. 2022 v Zákupech osobně převzal pamětní minci k této události, jako jeden z posledních pamětníků počátků výsadkového vojska.

ČEST JEHO PAMÁTCE 

napsal Vladimír Jílek

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

Pozvánka na výsadkové vinobraní

Zájezd na oslavy 75. výročí založení výsadkových vojsk v Zákupech

V sobotu 1.10.2022 proběhne oslava 75. výročí založení výsadkových vojsk v Zákupech.  Na tuto oslavu bude Klubem výsadkových veteránů Prostějov, z.s. vypraven zájezdový autobus. Odjezd autobusu je v 5:00 hod. od brány Leteckých kasáren v Prostějově. Předpokládaný návrat autobusu do Prostějova je do 23:00 hod. Občerstvení zajištěno (vlastní úhrada). Ústroj: klubová; společenská; nebo klubové tričko se slušnými dlouhými kalhoty a samozřejmě červený baret. Zájemci o místo v autobusu se mohou přihlásit závazně do 15.9.2022 u kol. Dušana Hrice tel. 777320393 nebo na email:dusanhriczopy@seznam.cz

 

Srpnové setkání v „kasárnách“ v Holešově

Střelecký dvojboj v Dobroticích

Klub výsadkových veteránů Holešov z.s. ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV Holešov a 102. průzkumným praporem generála Karla Palečka z Prostějova organizuje střeleckou soutěž „Střelecký dvojboj“ ve střelbě z pistole a útočné pušky dne 16.7.2022 na střelnici v Dobroticích. Soutěžit budou tří členná družstva KVV ČR a SR.  Všichni členové KVV Holešov jsou zváni jako soutěžící v rámci družstev reprezentující náš klub nebo jako pomocníci k zabezpečení organizace této akce. Ale také samozřejmě můžete jen tak přijet, posedět a pobavit se. Pro soutěžící je připraveno občerstvení ( guláš, pivo nebo nealko, káva) v ceně startovného a pro ostatní oproti zaplacení. Hojná účast členu KVV Holešov 16.7.2022 v Dobroticích je tedy vítána! Sraz k rozdělení úkolů je stanoven na 7,00 hodin. Ostatní bez úkolů – kdykoliv. Předpokládané ukončení je plánováno do 14,30 hodin.

Výbor KVV Holešov