Stanovy

STANOVY KVV HOLEŠOV

KLUB  VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ  HOLEŠOV

STANOVY SPOLKU

 

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Název spolku: Klub výsadkových veteránů Holešov, zapsaný spolek
 2. Sídlo spolku: nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov
 3. Klub výsadkových veteránů Holešov (dále jen KVV Holešov) sdružuje vojenské veterány výsadkových útvarů a jednotek ve výslužbě a příznivce vojenských výsadkových jednotek v místě působnosti regionálních KVV. Vyvíjí svou činnost v souladu s RMO č. 39/2003. Hlavním garantem KVV je generální štáb AČR, v jehož prospěch KVV spolupracují a provádějí veřejně prospěšnou činnost.

KVV Holešov je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zák. č. 89/2012 Sb (dále jen NOZ) a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 1. KVV Holešov je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování bývalých příslušníků výsadkových útvarů a jednotek ve výslužbě, jejich příznivců a sympatizantů.
 2. Vnitřní organizace KVV Holešov, práva a povinnosti členů i volených orgánů klubu se řídí těmito stanovami a organizačním řádem, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle klubu.

 

Článek II.

ČINNOST KLUBU

 

 1. Hlavní činnost KVV Holešov je stanovena v čl. 1 odst. 4 těchto stanov. Kromě této činnosti se zaměřuje na:
 2. a) vytváření povědomí o výsadkovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích
 3. b) podporu, šíření a rozvíjení dobrých vztahů mezi AČR a civilním obyvatelstvem
 4. Cíle KVV Holešov je dosahováno vnitřní klubovou činnosti, pořádáním přednášek, výstav, pietních aktů, společenskými a sportovními aktivitami a to samostatně nebo v součinnosti
  s ostatními republikovými KVV.

 

Článek III.

ČLENSTVÍ A SYMBOLY KLUBU

 

 1. Členství v KVV Holešov je dobrovolné, váže se na osobu člena. Podmínky členství jsou upraveny organizačním řádem KVV Holešov (dále jen OŘ KVV) čl. 2.

O výši členského příspěvku rozhoduje členská schůze.

 

 1. Práva členů:
 2. a) volit a být volen do všech orgánů, které KVV Holešov zřizuje nebo do nich deleguje
 3. b) zúčastnit se všech akcí organizovaných a prováděných KVV Holešov
 4. c) zúčastnit se všech jednání výboru KVV Holešov o své osobě
 5. d) navrhovat a doporučovat výboru formy a způsoby práce vedoucí ke zlepšení činnosti KVV Holešov

 

 1. Povinnosti členů klubu:
 2. a) podle svých možností a zdravotního stavu se aktivně zúčastňovat akcí KVV
 3. b) upevňovat kamarádství a soudržnost mezi členy KVV, aktivně se podílet na práci klubu zejména shromažďováním historických i součastných poznatků o činnosti výsadkových jednotek
  a získávat materiály do kroniky a archivu KVV
 4. c) platit stanovený členský příspěvek.
 5. d) získávat nové členy KVV Holešov z řad bývalých příslušníků výsadkových jednotek a příznivců KVV Holešov
 6. e) dodržovat zásady sounáležitosti k výsadkovým jednotkám

 

 1. Symboly klubu:

Základními symboly KVV  Holešov jsou:

 1. a) klubový znak z roku 1947, ve vrchlíku padáku je nápis VETERÁN
 2. b) červený výsadkářský baret
 3. c) klubový prapor
 4. d) replika zástavy 7. v.pl. zvláštního určení

 

Použití symbolů a nošení stejnokroje člena KVV Holešov je upraveno přílohou (dodatkem) OŘ KVV Holešov

Článek IV

ORGÁNY SPOLKU

 

 1. Nejvyšším orgánem KVV Holešov je členská schůze, je tvořena shromážděním všech členů klubu.

Do její působnosti náleží:

 1. a) volit členy výboru a členy kontrolní komise
 2. b) schvalovat a měnit stanovy KVV Holešov
 3. c) schvalovat výroční zprávu o činnosti KVV Holešov a zprávu o hospodaření za uplynulé období
 4. d) schvalovat plán činnosti a rozpočet na další období
 5. e) stanovit výši členského příspěvku

Členská schůze se koná jedenkrát za rok.

Termín schůze je uveden v plánu činnosti. Jednání řídí předseda nebo osoba, kterou vedením pověří. Schůze je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Výbor zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze, který se zakládá po dobu 3 let.

Další členské schůze lze svolat výborem klubu dle potřeby.

 

 1. Výbor KVV Holešov

Výbor KVV Holešov řídí činnost klubu v souladu se stanovami, organizačním řádem klubu
a usnesením členské schůze. Výbor KVV volí předsedu ze svých členů. Funkční období výboru je tříleté.

 

Výbor KVV Holešov má minimálně 7 členů. Jsou to:

 • předseda klubu
 • 1. místopředseda, který pomáhá předsedovi v jeho funkci a zastupuje předsedu
 • 2. místopředseda – pro redakční a mediální činnost
 • pokladník – spravuje peněžní fond klubu
 • sekretář vede přehled jubilantů, zajišťuje blahopřání
 • vedoucí sekce pro sportovní činnost
 • člen výboru, který provádí zápis z výborových a členských schůzí

O počtu členů výboru na volební období rozhoduje členská schůze dle návrhu výboru.

 1. Předseda KVV Holešov

Předseda je statutárním orgánem spolku.

Předseda jedná jménem spolku samostatně.

 1. Kontrolní komise

Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost klubu, jeho zaměření a hospodaření probíhá
v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a organizačním řádem KVV Holešov.

Komise má 3 členy, kteří jsou voleni na členské schůzi z řad členů klubu. Ze své činnosti se zodpovídají členské schůzi. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru a jeho funkční období je tříleté. O své činnosti předkládá kontrolní komise 1 x ročně revizní zprávu členské schůzi.

 

Článek V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním KVV Holešov na základě rozhodnutí členské schůze.

 1. Pravidla jednání KVV Holešov a jeho orgánů, práce s osobními daty a dalšími informacemi
  i způsob jejich uschování určuje organizační řád klubu.

Organizační řád klubu včetně jednotlivých dodatků schvaluje výbor KVV Holešov a podepisuje ho předseda klubu.

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Úprava stanov ve smyslu „NOZ“ byla odsouhlasena členskou schůzí dne 11. 12. 2015. Stanovy jsou platné od 11. 12. 2015 a tímto dnem nabývají účinnosti.

 

Holešov 11. prosince 2015