Vratislav Nechanic­ký

nechanicky

Vratislav Nechanic­ký se narodil 24.června 1932 v Toužetíně v okre­se Louny.

Po ukončení obecné školy absolvoval dvouletou zemědělskou školu – do roku 1947 pracoval doma v země­ dělství, poněvadž rodina měla možnost osídlit pohraničí náhradou za vyhnání ze Sudet v roce 1939. V roce 1949 odešel do Třešti, kde byl zaměstnán v továrně na výrobu rádioskříní. Vstoupil do Svazu mlá­ deže a udělal si řidičské oprávnění na traktor. Na výzvu Svazu mládeže odešel na uhelnou brigádu do dolu „ODRA“ v Ostravě. Po roce se opět vrátil do Třešti.

V roce 1950 se v Praze ucházel o možnost získání pilotního průkazu.

Ze 720 účastníků bylo vybráno pouze 60 osob. Těm, kteří nebyli vybráni, ale splnili podmínky, byla nabídnuta možnost nastoupit jako dobrovolník k výsadkovému vojsku. Mezi ně patřil i Vratislav Nechanický. Prvního října 1950 nastoupil jako 18-ti letý k výsadkové službě do Stráže pod Ralskem. Absol­voval krátký paravýcvik a byl vybrán do poddůstojnické školy v Terezíně. Po skončení školy se vrátil v hodnos­ti desátníka do Stráže pod Ralskem a krátce nato byl odeslán s kamará­dem ze školy do Zákup, kde cvičili družstvo žen. Následně se opět vrátil do Stráže, aby byl i s jednotkou pře­ místěn do Prešova, kde začal 2. rok základní služby v hodnosti četaře.

Po skončení vojenské základní služ­by se stal poddůstojníkem z povolá­ ní v hodnosti rotného a ustanoven do funkce staršiny roty u Brigádní výsadkové školy v Košicích . V roce 1957 byl zařazen do funkce správce proviantního skladu brigády.

Před přemístěním 65. výsadkového a průzkumného praporu do Ho­ lešova přijel převzít holešovská ka­sárna. V roce 1961 – po odchodu 65. výsadkového praporu do Pro­stějova – přešel k nově vzniklému 7. výsadkovému pluku zvláštního určení do funkce velitele balonového družstva. Byl zapojen do výstavby výsadkového gorodku a výstavby sušárny padáků . Následně se stal správcem výsadkového materiálu. Tuto funkci vykonával do roku 1969. Současně plnil i úkoly výsadkového průvodce, odpovídajícího za zdárné uskutečnění seskoku z letounu.

U 7. výsadkového pluku mu bylo umožněno získat středoškolské vzdělání- večerně vystudoval země­dělskou školu ukončenou maturitou. Po rozpuštění 7. V P v roce 1969 ukončil činnost výsadkáře a přešel do ženijně technického učiliště dis­lokovaného v Holešově, později re­organizovaného na školské zařízení vojsk ministerstva vnitra. U škol­ského zařízení VMV a PS absolvo­val důstojnickou školu a pracoval v různých hospodářských funkcích až do odchodu do důchodu.

Vratislav Nechanický se oženil v roce 1953. Se svou manželkou vyc hoval 3 děti a těšil se i ze šesti vnoučat a deseti pravnoučat. K jeho zálibám patřilo především za­hrádkaření.

Vratislav Nechanický zemřel 3. prosince 2015.