Jaroslav Janků

dobrý střelec a letecký modelář
Jaroslav Janků
Dalším z důstoj­níků 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který půso­bil v letech 1961 až 1969 v Holešově, je Jaroslav Janků. Tento výsadkář, výborný střelec a letecký mo­delář zastával funkci zástupce náčelníka štábu tohoto útvaru.

Jaroslav Janků se narodil 5. května 1933 v Brně. Od roku 1939 začal navštěvovat obecnou ško­lu v Brně-Černovicích. Osobně zažil a sledoval první nálet spojeneckých letadel na Brno. Pro malého chlapce to byl velmi silný zážitek, který mu způsobil silnou neurózu. Protože ro­diče nechtěli riskovat zhoršení jeho zdravotního stavu -další nálety se daly očekávat -odvezli ho ke svým příbuzným do Náměšti nad Oslavou. Zde potom Jaroslav Janků navště­voval měšťanskou školu až do doby jejího uzavření. Krátce po skonče­ní války se vrátil ke svým rodičům do Brna a začal zde studovat na re­álném gymnáziu. V roce 1949 se přihlásil do Sokola, kde absolvoval roční paravýcvik. Po jeho absolvování se o něj začali zajímat důstojníci kraj­ské vojenské správy a nabídli mu stu­dium na vojenských školách. Nabídku při­jal, ukončil studium na reálném gymná­ziu šestým ročníkem a nastoupil do školy důstojnického doros­tu (ŠDD) v Ostravě. Posláním školy bylo ve zkráceném ter­mínu umožnit mla­dým zájemcům další studium na vyšších vojenských školách podle zájmu a schop­ností. Po úspěšném absolvování ŠDD obdržel nabídku ke studiu na růz­ných vojenských učilištích. Vzhledem k dřívějšímu poznání výsadkového výcviku projevil zájem o službu u vý­sadkového vojska.

Absolvování Pěchotního učiliš­tě v Lipníku nad Bečvou a následné zdravotní prohlídky a testy tělesné zdatnosti mu umožnily přijetí k vý­sadkářům. Určovací lístek k útvaru v Prešově byl počátkem služební kariéry. Přeškolovací kurz v odborné přípravě umožňoval v krátké době vést výcvik v malé jednotce. Po­stupně vykonával službu u několi­ka výsadkových útvarů, zpravidla ve funkci velitele čety.

Při jednom zdokonalovacím kurzu velitelů se v roce 1957 dověděl o zakládání průzkumné výsadkové roty zvláštního určení v Sabinově a okamžitě projevil zájem u této nové speciální jednotky sloužit. Uspěl při výběru k této jednotce a stal se v ní velitelem první čety. Vzhledem k tomu, že byl velmi dobrým střelcem a vynikal zejména v pistolových disci­plínách, vedl k tomu i své podřízené. Díky jeho nadšení a systematickému výcviku dosahovala jeho četa výteč­ných výsledků. Mezi vojáky základní služby patřili např. Jaroslav Bílek a Luděk Stoklásek (nyní členové KVV Holešov). Po roce služby v této jednotce se už vypracoval na funkci zástupce velitele roty. V roce 1958 byl útvar přemístěn do Prešova a rozšířen na prapor. U nově vznik­lého praporu zvláštního určení se Jaroslav Janků dostává do funkce velitele roty. V roce 1960 byl prapor redislokován do Holešova. Se svou rotou pracoval v Holešově na vy­budování výcvikové základny, při současném plnění bojových úkolů. Jednou z významných událostí byla reprezentace výsadkového vojska na leteckém dnu v září 1960 na praž­ském ruzyňském letišti, kde se účast­nil hromadného výsadku.

V roce 1961 vzniká v Holešově 7. výsadkový pluk zvláštního určení sestávající ze dvou praporů a Ja­roslav Janků se stává náčelníkem štábu jednoho z těchto praporů. Po dvou letech je ustanoven do funk­ce zástupce náčelníka štábu pluku a tuto funkci pak zastává po celou dobu existence pluku až do jeho rozpuštění v roce 1969. V této době zároveň pracoval i na svém vzdělání. V roce 1963 zahájil dálkové studium Vojenské akademie při zaměstnání, které úspěšně ukončil v roce 1967.

Závěrem roku 1969 – po likvi­daci útvaru v Holešově -přichází na štábní funkci na velitelství Západ­ního vojenského okruhu, kde potom setrvává po dobu 15 let. Vzhledem k jeho zkušenostem byl v roce 1984 povolán na Generální štáb Zpravo­dajské služby ČSLA k plnění úkolů rozvoje vzdušné průzkumné tech­niky. Na konci roku 1990 odchází do zálohy.

Jaroslav Janků se oženil v roce 1954 a vychoval se svou manželkou dva syny a dceru. Vedle starostli­vosti, kterou věnoval své rodině, bylo jeho velkým koníčkem letecké modelářství. Celá jeho rodina ráda vzpomíná na léta strávená v Ho­lešově a stále udržuje kontakty se zdejšími přáteli. Při setkání v Hole­šově se i po čtyřiceti letech k němu hlásila řada výsadkových veteránů. V poslední době žil se svou man­želkou v Písku, kde také 6. prosince 2011 zemřel.
Josef Bartošek