Výroční členská schůze

Dne 9. 12. 2022 v 16,00 hodin se v sále Internátu A – VPŠ a SPŠ MV v Holešově konala Výroční členská schůze Klubu výsadkových veteránů Holešov, z.s. Jako hosté se této VČS zúčastnili: starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert; ředitel VPŠ a SPŠ MV Holešov plukovník Pavel Novák, vrchní praporčík 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka Prostějov praporčík Jiří Kašpar a delegace z KVV Prostějov, z KVVV Zlín a KVV Bratislava.

Na VČS bylo přítomno 31 členů našeho KVV Holešov a 18 našich členů se nechalo na této schůzi zastupovat formou plné moci. Vzhledem k tomu, že ke dni VČS měl náš klub 64 členů, byla naše VČS usnášeníschopná.

Hned v úvodu vystoupil s proslovem ředitel VPŠ a SPŠ MV Holešov a po něm starosta Holešova, kde oba shodně poděkovali našemu klubu za skvělou spolupráci a vyslovili podporu našim aktivitám v příštím roce. Následovalo zahrání „Večerky“ kolegou Bohatcem, kdy jsme krátce zavzpomínali na ty, co již jsou ve výsadkovém nebi. Dále již VČS probíhala dle předem oznámeného a na místě schváleného programu:

1) Zahájení

2) Volba mandátové a návrhové komise

3) Zpráva mandátové komise

4) Výroční zpráva o činnosti KVV Holešov za rok 2022

5) Zpráva o hospodaření KVV Holešov v roce 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

6) Zpráva kontrolní komise

7) Schválení plánu činnosti na rok 2023

8) Schválení výše členských příspěvků na rok 2023 a na rok 2024

9) Diskuze

10) Schválení usnesení ze schůze

11) Ukončení oficiální části schůze.

V diskuzi mimo jiné vystoupilo několik našich členů KVV Holešov, ale také hostů, s příspěvky, ve kterých razantně odsoudili zveřejňování dezinformačních článků o KVV Holešov a pomlouvačných zpráv o jeho členech, bývalým příslušníkem 7. VP ZÚ na jeho internetových stránkách. Nikdo nevystoupil na jeho podporu. Také byl v diskuzi řešen požadavek na zlepšení našich internetových stránek.

Na závěr programu VČS bylo všemi členy KVV Holešov schváleno Usnesení VČS ve znění:

– VČS schvaluje Zprávu o činnosti KVV Holešov za rok 2022; Zprávu o hospodaření KVV Holešov v roce 2022; Plán činnosti KVV Holešov na rok 2023; Návrh rozpočtu KVV Holešov na rok 2023;

– VČS stanovuje členský příspěvek KVV Holešov na rok 2023 ve výši 150,- Kč a na rok 2024 ve výši 200,- Kč;

– VČS bere na vědomí Zprávu kontrolní komise.

Následně byla VČS ukončena poděkováním všem účastníkům za účast.

Členům KVV Holešov bude zaslána „Zpráva o činnosti KVV Holešov za rok 2022“ elektronickou poštou na jejich email. Na tyto internetové stránky bude vložen „Plán činnosti KVV Holešov na rok 2023“. Ostatní dokumenty z VČS budou uloženy na chráněném uložišti ve Výboru klubu. Případné požadavky nebo dotazy členů KVV Holešov k VČS budou řešeny prostřednictvím emailové adresy kvvholesov@seznam.cz .

Výbor KVV Holešov

Comments are currently closed.