Archive for the 'Aktuálně' Category

kpt. Dušan HRIC osmdesátníkem

Dne 25. ledna oslavil osmdesáté narozeniny bývalý dlouholetý předseda KVV Holešov Dušan Hric.

Na výborové schůzi dne 02.02. mu popřáli všichni členové Výboru pevné zdraví a plno elánu do dalších let a stálou aktivitu při práci v KVV.

GRATULUJEME !!

Vzpomínka na pplk. Josefa OTISKA

Dne 7. ledna 2023 v 10,00 hodin se bude konat pietní akt při příležitosti uctění památky velitele paraskupiny WOLFRAM pplk. Josefa OTISKA. Na základě pozvánky z KVV Jana Kubeše Brno vyšle výbor KVV Holešov na tuto akci tříčlennou delegaci. Mimo tuto delegaci se uvedené akce mohou zúčastnit i ostatní členové našeho klubu. Sraz je ve výše uvedený den a hodinu u hrobu pplk. Josefa OTISKA na hřbitově Brno-Líšeň.

Výbor KVV Holešov

Vánoční a novoroční přání

Výroční členská schůze

Dne 9. 12. 2022 v 16,00 hodin se v sále Internátu A – VPŠ a SPŠ MV v Holešově konala Výroční členská schůze Klubu výsadkových veteránů Holešov, z.s. Jako hosté se této VČS zúčastnili: starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert; ředitel VPŠ a SPŠ MV Holešov plukovník Pavel Novák, vrchní praporčík 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka Prostějov praporčík Jiří Kašpar a delegace z KVV Prostějov, z KVVV Zlín a KVV Bratislava.

Na VČS bylo přítomno 31 členů našeho KVV Holešov a 18 našich členů se nechalo na této schůzi zastupovat formou plné moci. Vzhledem k tomu, že ke dni VČS měl náš klub 64 členů, byla naše VČS usnášeníschopná.

Hned v úvodu vystoupil s proslovem ředitel VPŠ a SPŠ MV Holešov a po něm starosta Holešova, kde oba shodně poděkovali našemu klubu za skvělou spolupráci a vyslovili podporu našim aktivitám v příštím roce. Následovalo zahrání „Večerky“ kolegou Bohatcem, kdy jsme krátce zavzpomínali na ty, co již jsou ve výsadkovém nebi. Dále již VČS probíhala dle předem oznámeného a na místě schváleného programu:

1) Zahájení

2) Volba mandátové a návrhové komise

3) Zpráva mandátové komise

4) Výroční zpráva o činnosti KVV Holešov za rok 2022

5) Zpráva o hospodaření KVV Holešov v roce 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

6) Zpráva kontrolní komise

7) Schválení plánu činnosti na rok 2023

8) Schválení výše členských příspěvků na rok 2023 a na rok 2024

9) Diskuze

10) Schválení usnesení ze schůze

11) Ukončení oficiální části schůze.

V diskuzi mimo jiné vystoupilo několik našich členů KVV Holešov, ale také hostů, s příspěvky, ve kterých razantně odsoudili zveřejňování dezinformačních článků o KVV Holešov a pomlouvačných zpráv o jeho členech, bývalým příslušníkem 7. VP ZÚ na jeho internetových stránkách. Nikdo nevystoupil na jeho podporu. Také byl v diskuzi řešen požadavek na zlepšení našich internetových stránek.

Na závěr programu VČS bylo všemi členy KVV Holešov schváleno Usnesení VČS ve znění:

– VČS schvaluje Zprávu o činnosti KVV Holešov za rok 2022; Zprávu o hospodaření KVV Holešov v roce 2022; Plán činnosti KVV Holešov na rok 2023; Návrh rozpočtu KVV Holešov na rok 2023;

– VČS stanovuje členský příspěvek KVV Holešov na rok 2023 ve výši 150,- Kč a na rok 2024 ve výši 200,- Kč;

– VČS bere na vědomí Zprávu kontrolní komise.

Následně byla VČS ukončena poděkováním všem účastníkům za účast.

Členům KVV Holešov bude zaslána „Zpráva o činnosti KVV Holešov za rok 2022“ elektronickou poštou na jejich email. Na tyto internetové stránky bude vložen „Plán činnosti KVV Holešov na rok 2023“. Ostatní dokumenty z VČS budou uloženy na chráněném uložišti ve Výboru klubu. Případné požadavky nebo dotazy členů KVV Holešov k VČS budou řešeny prostřednictvím emailové adresy kvvholesov@seznam.cz .

Výbor KVV Holešov

Smutná zpráva

Vážení kolegové.

S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že dne 24. 11. 2022 opustil naše řady ve věku dožitých 98 let kol. Josef NAJMAN.

Stál u zrodu první poválečné výsadkové jednotky čs. armády – Pěšího praporu 71 čs. parašutistů v Zákupech kam jako dobrovolník v roce 1947 nastoupil. Byl zakládajícím členem našeho libereckého klubu. Za své zásluhy o klub byl oceněn doživotním čestným členstvím ve výboru a této výhody vzhledem ke své kondici užíval až do svého skonu. Byl držitelem Zlatého odznaku KVVV ČR. Svoji věrnost parašutismu a své vojenské odbornosti stvrdil sólo seskokem v 80-ti letech  svého věku. Při vzpomínkovém aktu k 75 výročí vzniku výsadkového vojska 1.10. 2022 v Zákupech osobně převzal pamětní minci k této události, jako jeden z posledních pamětníků počátků výsadkového vojska.

ČEST JEHO PAMÁTCE 

napsal Vladimír Jílek

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

Pozvánka na výsadkové vinobraní

Zájezd na oslavy 75. výročí založení výsadkových vojsk v Zákupech

V sobotu 1.10.2022 proběhne oslava 75. výročí založení výsadkových vojsk v Zákupech.  Na tuto oslavu bude Klubem výsadkových veteránů Prostějov, z.s. vypraven zájezdový autobus. Odjezd autobusu je v 5:00 hod. od brány Leteckých kasáren v Prostějově. Předpokládaný návrat autobusu do Prostějova je do 23:00 hod. Občerstvení zajištěno (vlastní úhrada). Ústroj: klubová; společenská; nebo klubové tričko se slušnými dlouhými kalhoty a samozřejmě červený baret. Zájemci o místo v autobusu se mohou přihlásit závazně do 15.9.2022 u kol. Dušana Hrice tel. 777320393 nebo na email:dusanhriczopy@seznam.cz

 

Srpnové setkání v „kasárnách“ v Holešově

Střelecký dvojboj v Dobroticích

Klub výsadkových veteránů Holešov z.s. ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV Holešov a 102. průzkumným praporem generála Karla Palečka z Prostějova organizuje střeleckou soutěž „Střelecký dvojboj“ ve střelbě z pistole a útočné pušky dne 16.7.2022 na střelnici v Dobroticích. Soutěžit budou tří členná družstva KVV ČR a SR.  Všichni členové KVV Holešov jsou zváni jako soutěžící v rámci družstev reprezentující náš klub nebo jako pomocníci k zabezpečení organizace této akce. Ale také samozřejmě můžete jen tak přijet, posedět a pobavit se. Pro soutěžící je připraveno občerstvení ( guláš, pivo nebo nealko, káva) v ceně startovného a pro ostatní oproti zaplacení. Hojná účast členu KVV Holešov 16.7.2022 v Dobroticích je tedy vítána! Sraz k rozdělení úkolů je stanoven na 7,00 hodin. Ostatní bez úkolů – kdykoliv. Předpokládané ukončení je plánováno do 14,30 hodin.

Výbor KVV Holešov