Činnost klubu 2023

 

 

VČS KVVV v Bratislavě

VČS KVVV Slovenské republiky Štefana Baniča Bratislava.

V sobotu 4.března 2023 jsme se zúčastnili Výroční členské schůze KVVV Bratislava.

Schůze byla zahájena ve 14.00 hodin v  Kulturním domě v dědince Rovinka při Bratislavě. Schůzi zahájil předseda KVVV Ladislav Hreha. Přivítal delegace vysokých vojenských představitelů Slovenské republiky, dále delegace KVV Prostějov v čele s předsedou klubu genpor. Páleníkem, zástupce KVV Holešov, Bánská Bystrica, Zvolen, Žilina, Prešov.

Ve zprávě o činnosti klubu předseda Ladislav Hreha zhodnotil úspěšnou činnost klubu v roce 2022. Vyzdvihl vzájemnou spolupráci mezi kluby České a Slovenské republiky.

Někteří členové KVVV Bratislava obdrželi ocenění za příkladnou práci v klubu.

Rovněž vybraní hosté obdrželi medaile Slovenského klubu – 1. prieskumného

praporu II. Stupňa,  mimo jiné tuto medaili obdržel i náš bývalý předseda KVV Holešov Dušan Hric.

Schůze proběhla v přátelském duchu. Po skončení schůze následovalo společenské posezení s občerstvením. Přítomným ženám předseda Ladislav Hreha  popřál k MDŽ

červeným karafiátem a poděkoval za podporu činnosti klubu.

 

Schůze byla ukončena cca 21.30 hod.

Luděk Stoklásek

člen výboru a kronikář.

 

Členská schůze KVV Prostějov

Dne 25. 2. 2023 pořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov v prostorách přednáškovém sálu Národního domu v Prostějově svoji členskou schůzi, kde výsadkoví veteráni Prostějovského klubu hodnotili výsledky své práce vykonané v roce 2022.

 

Členské schůzi předcházela porada s předsedy KVV, které se zúčastnili  zástupci všech klubů výsadkových veteránů z České i Slovenské republiky, mimo kolegy z KVV Prešov, kteří měli v tento den své výroční jednání. Za náš KVV Holešov se uvedené akce zúčastnila delegace ve složení kol. Sabela a kol. Hric.

Předseda KVV Prostějov generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník na této poradě ve svém projevu sdělil, že cílem Klubů výsadkových veteránů není zapojení do politického života či politické diskuse, ale sdružování bývalých příslušníků výsadkových jednotek a jejich sympatizantů a upevňování přátelství a sounáležitosti výsadkářů a rozvíjení tradic výsadkových jednotek. „To je hlavní cíl našeho hnutí a je podle mého názoru doslova povinností nás předsedů jednotlivých Klubů, důrazně naplňovat tento hlavní cíl a nedopustit politizaci našeho hnutí ze žádné strany politického spektra“ řekl a dodal: „Tato ústřední premisa nám nakonec pomohla k tomu, že letos slavíme již 33 výročí našeho vzniku a pomůže nám zachovat naše tradice i do budoucna“.

Nejdůležitějším výsledkem jednání předsedů klubů bylo jednomyslné schválení pověřit Výbor KVV Prostějov zpracováním memoranda o spolupráci všech klubů výsadkových veteránů s cílem, aby předseda KVV Prostějov generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník MBA zastupoval zájmy Klubů výsadkových veteránů České republiky při jednání s představiteli rezortu Ministerstva obrany a otevřít tak cestu k podpisu memoranda o spolupráci Klubů výsadkových veteránů s Ministerstvem obrany. Jelikož, do dnešního dne není spolupráce klubů výsadkových veteránů ČR s Ministerstvem obrany ČR nikde právně zakotvena.

Následně po skončení porady předsedů KVV pokračovala vlastní členská schůze KVV Prostějov dle schváleného programu. Zpráva o činnosti klubu předsedy KVV Prostějov byla velmi konkrétní, pozitivní a se spoustou poděkování členům i podporovatelům za práci pro KVV Prostějov v roce 2022. Byly zmíněny i cíle do budoucího období  klubu jako je omlazování členské základny získáváním nových členů – novodobých válečných veteránů z komunity Speciálních sil AČR, rozvíjení spolupráce s městem Prostějov, ostatními složkami IZS a především se širokou veřejností.

V diskuzi mimo jiné vystoupili a vyjádřili podporu výsadkovému hnutí pozvaní hosté Ing. Petr Vančura – státní tajemník MO ČR, generálmajor Ing. Karel Řehka – Náčelník generálního štábu AČR, plukovník gšt. Ing. Miroslav Hofírek, M.S. – Ředitel Ředitelství speciálních sil MO a dále Mgr. František Jura – primátor statutárního města Prostějov, velitelé útvarů posádky Prostějov.

V naší fotogalerii můžete zhlédnout několik fotografií Jaroslava Kováře a tím navštívit pohodovou atmosféru  toho dne.

Kol. Sabela

 

O knize GENERACE NA PADÁCÍCH

Nová kniha „Generace na padácích“

Výsadkářská legenda podplukovník Petr Čejka přezdívaný „Čejen“ je autorem této nevšední publikace, kterou na konci roku 2022 vydal Vojenský historický ústav Ministerstva Obrany.

„Čejen“, kterého mnozí ani neznají pravým jménem, v této publikaci poutavě popisuje svých prožitých 40 let ve výsadkových a průzkumných jednotkách ČSLA a AČR. Jeho přezdívka se ve výsadkářském světě zabydlela natolik, že se stala pojmem. Pojmem, který v sobě – jak píše v úvodním slově bývalý náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata – představoval neskutečně přísného, ale spravedlivého velitele, v dobrém slova smyslu blázna do své výsadkářské práce. Člověka, který vycvičil v náročném duchu několik generací výsadkářů, kteří pokračovali v odkazu svých předchůdců s hrdostí sobě vlastní na svou vlast a červený baret. Kniha, kterou otevřete, vás zaujme od samého začátku. To proto, že v sobě zahrnuje osobní vzpomínky autora prolínající se s příběhy nejen jeho vrstevníků, ale také vzpomínání na jeho učitele. Na ty, bez nichž by se jeho láska k padáku nestala tak velikou a „Čejen“ by nebyl tím legendárním „Čejenem“.

Autorovi se podařilo bez nadsázky dokonale popsat začátky budování nejen jednotek hloubkového průzkumu, tedy těch nejlepších z nejlepších. Bravurně a barvitě tak na stránkách své publikace dokázal vykreslit vše, co je spojeno s naplňováním hesla: Jednou výsadkář, navždy výsadkář! Ostatně i tak by se kniha mohla jmenovat, protože se jednotlivé příběhy prolínají s historickými fakty vzniku výsadkových jednotek. Cennost publikace spočívá především v tom, že autor je ve většině příběhů sám hlavním hrdinou. Nebojí se přiznat ani stinné stránky, i pocity strachu, které výsadkáře mnohdy přepadají v konkrétních situacích. Lidsky, bez zveličování dokáže na konkrétních příkladech poukázat na to, v čem spočívá týmová práce výsadkářů, duch soudržnosti a přátelství, která vznikají při nelehkém výcviku na celý život. Kniha kamaráda podplukovníka Petra Čejky je publikací, která by rozhodně neměla chybět v knihovně žádného z nás, kteří tíhneme k červenému baretu.

 

Pietní akt – vzpomínka na gen. Palečka, Plzeň  10. března 2023

 

Pietní akt u čestného hrobu gen. Palečka je plánován takto:

09,30 – 10,00 Příjezd na parkoviště – ul. Rokycanská
10,00 – 10,15 Společný přesun k čestnému hrobu gen. Palečka
10,15 Uvítání účastníků
Kladení věnců
Projev předsedy KVVV gen. Palečka – Plzeň
Projevy hostů a předání vyznamenání
Ukončení pietního aktu
Organizační pokyny k dalšímu programu
10,45 Přesun na parkoviště a odjezd do Starého Plzence (10 km, 11 minut)
11,30 Prohlídka výroby s ochutnávkou tří vzorků Bohemia Sekt (1,5 hod.)
13,00 Přesun do Staroplzenecké restaurace (asi 1,4 km)

Upozornění: Prohlídka a degustace v Bohemia Sektu stojí 220,- Kč/os.
KVV poskytne částku 100,- Kč, účastníci si doplatí 120,- Kč

Z Plzně zdraví
pplk.v.v. JUDr. Ladislav Slíva
předseda KVVV gen.Karla Palečka - Plzeň
.

Pietní akt pplk. Josefa Otiska

V sobotu 7. 1. 2023 v 10,00 hodin se delegace Klubu výsadkových veteránů Holešov zúčastnila vzpomínkové akce na pplk. Josefa OTISKA velitele paraskupiny Wolfram u jeho hrobu v Brně-Líšni. Paraskupina Wolfram seskočila 14.září 1944 poblíž osad Nytrová a Kotly v obci Morávka v okrese Frýdek – Místek a jejím úkolem bylo provádět sabotážní činnost na území Moravy, popřípadě Slovenska. Pro komunikaci s Londýnem byla paraskupina vybavena radiostanicí s krycím názvem Olga. Paraskupina pod velením pplk. Josefa Otiska plnila stanovené úkoly až do příchodu sovětské armády. Samotný letošní pietní akt se konal za řízení Krajského vojenského velitelství Ostrava, jehož pěší rota Aktivních záloh je nositelem čestného názvu pplk. Josefa Otiska. Fotografie z této akce jsou uloženy ve fotogalerii.