Archive Page 2

Luděk STOKLÁSEK 85

Náš skvělý kronikář a jeden z nejaktivnějších členů KVV Holešov  LUDĚK STOKLÁSEK  se ve čtvrtek 23. března dožívá 85 roků.

Upřímně gratulujeme a vinšujeme pevné zdraví, modré nebe nad hlavou a neutuchající energii do další práce v Klubu i v osobním životě.

JB

GRATULACE NAŠEMU NOVÉMU PREZIDENTOVI

Dne 9. března se ujal funkce nově zvolený prezident ČR  náš člověk – výsadkář gen. PETR PAVEL.

Gen. Petr Pavel má úzký vztah k našemu Klubu – 19. prosince 2018 se sešel se zástupci našeho KVV v senátu i za účasti předsedy senátu Jaroslava Kubery a s několika členy našeho Klubu se zná osobně.

Blahopřejeme mu ke zvolení do nejvyšší funkce v naší zemi a přejeme mu hodně úspěchů a taky pevné zdraví pro výkon prezidentského úřadu.

JB

VČS v Bratislavě

V sobotu 4. března se naši zástupci zúčastnili Výroční členské schůze KVVV v Bratislavě.

Zprávu od Luďka Stokláska si můžete přečíst  v rubrice ČINNOST KLUBU. Najdete zde i info z členské schůze v Prostějově od Reného Sabely.

JB

GENERACE NA PADÁCÍCH

Tuto novou knihu s podtitulem 40 let ve výsadkových a průzkumných jednotkách ČSLA a AČR vydal Vojenský historický ústav Ministerstva Obrany.

Autorem této knihy je pplk. Petr Čejka – známý pod přezdívkou ČEJEN.

Tuto publikaci nikde v prodejnách neseženete, ale můžete si ji objednat v našem KVV.

Náš e-mail = kvvholesov@seznam.cz

Podrobnosti o této knize si můžete přečíst v naší rubrice ČINNOST KLUBU.

JB

Vzpomínka na gen. Palečka

Setkání výsadkových veteránů a hostů proběhne 10. března 2023 v 10,00 hod. v Plzni.

Členové KVV Holešov se do Plzně přepraví autobusem vypraveným z Prostějova.

Akce se může zúčastnit kdokoliv z členů našeho KVV. Zájemci se dostaví vlastními prostředky do PV, kde se shromáždíme 10. března ráno v 5,00 před branou 102. pzpr a spolu s prostějovskými kolegy odjedeme autobusem 102 – náklady hradí 102. pzpr.

Podrobný program akce najdete v rubrice ČINNOST KLUBU.

Upozornění

Upozorňujeme členy KVV Holešov, že výše členských příspěvků pro letošní rok je stále ještě ve výši 150 Kč (pro příští rok 200).

Ti, kteří ještě nestihli svou povinnost splnit, mají možnost uhradit částku 150 Kč na číslo našeho účtu 1423999359/0800 jako Variabilní symbol použijte své telefonní číslo ve tvaru např. 602789321.

kpt. Dušan HRIC osmdesátníkem

Dne 25. ledna oslavil osmdesáté narozeniny bývalý dlouholetý předseda KVV Holešov Dušan Hric.

Na výborové schůzi dne 02.02. mu popřáli všichni členové Výboru pevné zdraví a plno elánu do dalších let a stálou aktivitu při práci v KVV.

GRATULUJEME !!

Vzpomínka na pplk. Josefa OTISKA

Dne 7. ledna 2023 v 10,00 hodin se bude konat pietní akt při příležitosti uctění památky velitele paraskupiny WOLFRAM pplk. Josefa OTISKA. Na základě pozvánky z KVV Jana Kubeše Brno vyšle výbor KVV Holešov na tuto akci tříčlennou delegaci. Mimo tuto delegaci se uvedené akce mohou zúčastnit i ostatní členové našeho klubu. Sraz je ve výše uvedený den a hodinu u hrobu pplk. Josefa OTISKA na hřbitově Brno-Líšeň.

Výbor KVV Holešov

Vánoční a novoroční přání

Výroční členská schůze

Dne 9. 12. 2022 v 16,00 hodin se v sále Internátu A – VPŠ a SPŠ MV v Holešově konala Výroční členská schůze Klubu výsadkových veteránů Holešov, z.s. Jako hosté se této VČS zúčastnili: starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert; ředitel VPŠ a SPŠ MV Holešov plukovník Pavel Novák, vrchní praporčík 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka Prostějov praporčík Jiří Kašpar a delegace z KVV Prostějov, z KVVV Zlín a KVV Bratislava.

Na VČS bylo přítomno 31 členů našeho KVV Holešov a 18 našich členů se nechalo na této schůzi zastupovat formou plné moci. Vzhledem k tomu, že ke dni VČS měl náš klub 64 členů, byla naše VČS usnášeníschopná.

Hned v úvodu vystoupil s proslovem ředitel VPŠ a SPŠ MV Holešov a po něm starosta Holešova, kde oba shodně poděkovali našemu klubu za skvělou spolupráci a vyslovili podporu našim aktivitám v příštím roce. Následovalo zahrání „Večerky“ kolegou Bohatcem, kdy jsme krátce zavzpomínali na ty, co již jsou ve výsadkovém nebi. Dále již VČS probíhala dle předem oznámeného a na místě schváleného programu:

1) Zahájení

2) Volba mandátové a návrhové komise

3) Zpráva mandátové komise

4) Výroční zpráva o činnosti KVV Holešov za rok 2022

5) Zpráva o hospodaření KVV Holešov v roce 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

6) Zpráva kontrolní komise

7) Schválení plánu činnosti na rok 2023

8) Schválení výše členských příspěvků na rok 2023 a na rok 2024

9) Diskuze

10) Schválení usnesení ze schůze

11) Ukončení oficiální části schůze.

V diskuzi mimo jiné vystoupilo několik našich členů KVV Holešov, ale také hostů, s příspěvky, ve kterých razantně odsoudili zveřejňování dezinformačních článků o KVV Holešov a pomlouvačných zpráv o jeho členech, bývalým příslušníkem 7. VP ZÚ na jeho internetových stránkách. Nikdo nevystoupil na jeho podporu. Také byl v diskuzi řešen požadavek na zlepšení našich internetových stránek.

Na závěr programu VČS bylo všemi členy KVV Holešov schváleno Usnesení VČS ve znění:

– VČS schvaluje Zprávu o činnosti KVV Holešov za rok 2022; Zprávu o hospodaření KVV Holešov v roce 2022; Plán činnosti KVV Holešov na rok 2023; Návrh rozpočtu KVV Holešov na rok 2023;

– VČS stanovuje členský příspěvek KVV Holešov na rok 2023 ve výši 150,- Kč a na rok 2024 ve výši 200,- Kč;

– VČS bere na vědomí Zprávu kontrolní komise.

Následně byla VČS ukončena poděkováním všem účastníkům za účast.

Členům KVV Holešov bude zaslána „Zpráva o činnosti KVV Holešov za rok 2022“ elektronickou poštou na jejich email. Na tyto internetové stránky bude vložen „Plán činnosti KVV Holešov na rok 2023“. Ostatní dokumenty z VČS budou uloženy na chráněném uložišti ve Výboru klubu. Případné požadavky nebo dotazy členů KVV Holešov k VČS budou řešeny prostřednictvím emailové adresy kvvholesov@seznam.cz .

Výbor KVV Holešov